Pijlers

De Coöperatie Lede Originaliteit Pijlers

Originaliteit

Het streven naar originaliteit is diep geworteld in het DNA van De Coöperatie. We omarmen creativiteit en innovatie als krachtige instrumenten om complexe problemen aan te pakken. In een gemeente die voortdurend evolueert, begrijpt De Coöperatie dat traditionele benaderingen soms ontoereikend zijn. Door voortdurend nieuwe wegen te verkennen en out-of-the-box te denken, stimuleren we vernieuwende oplossingen om te groeien.

De Coöperatie Lede Samenwerking Pijlers

Samenwerking

De kracht van samenwerking kan niet genoeg worden benadrukt. De Coöperatie wil niet alleen samenwerken, maar effectief samen werken met inwoners, organisaties en andere partijen om ons gemeenschappelijke doel te bereiken. We beseffen dat ware vooruitgang vaak ontstaat wanneer verschillende partijen hun krachten bundelen in plaats van geïsoleerd te opereren. Door open communicatie en wederzijds begrip, streeft De Coöperatie naar synergie tussen inwoners, organisaties en andere belanghebbenden voor een positieve impact.

De Coöperatie Lede Zorgzaamheid Pijlers

Zorgzaamheid

Eén van onze meest hartverwarmende kenmerken is onze diepe toewijding aan zorgzaamheid. De Coöperatie erkent de kwetsbare groepen binnen de gemeente en voelt een sterke verantwoordelijkheid om hen te ondersteunen en een helpende hand te bieden. Deze zorgzaamheid strekt zich ook uit tot het welzijn van de gemeente als geheel en haar diverse inwoners. Door ons in te zetten voor sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen, zorgen we ervoor dat niemand wordt achtergelaten en dat de gemeenschap als geheel floreert.

De Coöperatie Lede Rechtvaardigheid Pijlers

Rechtvaardigheid

In een wereld die vaak wordt gekenmerkt door ongelijkheid en onrecht, staat rechtvaardigheid hoog op het prioriteitenlijstje. De Coöperatie gelooft dat alle inwoners van de gemeente, ongeacht hun achtergrond, recht hebben op gelijke kansen en eerlijke behandeling. Dit vertaalt zich naar concrete acties en inspanningen om systemische barrières te doorbreken en inclusiviteit te bevorderen. Door te strijden voor rechtvaardigheid draagt De Coöperatie bij aan een samenleving waarin iedereen kan gedijen en zijn volledige potentieel kan bereiken.

Onze actiepunten in Lede

Onze actiepunten focussen op participatie, verkeersveiligheid, zorg en duurzaamheid.

Participatie & inspraak in beleid

Binnen de Coöperatie dragen we participatie en inspraak van burgers in het beleid hoog in het vaandel. We koesteren de ambitie om een cultuur te creëren waarin alle Ledenaars actief betrokken zijn bij de besluitvorming. Deze visie weerspiegelt onze vastberadenheid om Lede positief te transformeren, richting een betere toekomst.

Transparant beleid

We erkennen het belang van het luisteren naar behoeften en ideeën van burgers. Hieruit vloeit voort dat effectief bestuur niet alleen rekening houdt met, maar ook proactief reageert en inspeelt op de inwoners. We streven naar een samenleving waar participatie effectief een fundamentele pijler vormt, in plaats van mooie woorden.

Inclusief bestuur

De Coöperatie gaat verder. Ze verzekert dat de stemmen van de Ledenaars niet alleen gehoord worden, maar ook substantiële invloed hebben op het beleid. De beweging zet zich in voor een inclusief bestuur, zodat iedere inwoner de vruchten kan plukken van een betrokken beleid bij een welvarende gemeenschap.

Mobiliteit & veiligheid

Veiligheid voor de zwakke weggebruiker staat hoog op de prioriteitenlijst van de Coöperatie. Iedereen hoort zich veilig te voelen op straat, ongeacht of je te voet of met de fiets of je met de auto op pad bent. Daarom investeren we in een veilige infrastructuur, in combinatie met een strikte handhaving om de verkeersveiligheid te vergroten.

Alternatieve vervoersmiddelen en infrastructuur

Duurzame mobiliteit, dat is voor de Coöperatie de toekomst. We investeren in infrastructuur, zoals fietspaden en autoluwe zones, om de bereikbaarheid van onze gemeente te verbeteren en het groene karakter te behouden. We willen ook het openbaar vervoer verbeteren en uitbreiden, en stimuleren dat meer mensen hiervan gebruikmaken.

Inclusief bestuur

De Coöperatie wilt de veiligheid van alle weggebruikers garanderen door te investeren in veilige wegen en voldoende oversteekplaatsen. Daarnaast willen we het gebruik van de auto verminderen en het fietsen en wandelen stimuleren, onder andere door het verbeteren van de infrastructuur en door middel van educatie.

Zorgen voor elkaar

Wie de Coöperatie zegt, zegt ‘zorgen voor elkaar’. We investeren het welzijn van de Ledenaars door te zorgen voor een gezonde leefomgeving. Ook zetten we in op zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Met speciale aandacht voor de bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement, vooral bij ouderen.

Zorg en ondersteuning

Het is belangrijk om zorg en ondersteuning te bieden voor wie dat nodig heeft. Daarom investeren we in een breed aanbod aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, zoals thuiszorg, mantelzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. We besteden aandacht aan kwetsbare groepen: ouderen, jongeren, mensen met een beperking of laag inkomen.

Lokale gemeenschap

Wanneer iedereen zich thuisvoelt, kan Lede floreren. We versterken de sociale cohesie door buurtactiviteiten en lokale initiatieven. De kwetsbare groepen in de gemeente verliezen we niet uit het oog, want we zetten ons in voor meer gelijkheid en respect. We willen een laagdrempelig aanbod aanbieden en de toegang tot de zorg verbeteren.

Milieu & duurzaamheid

De Coöperatie koestert een diepgeworteld engagement voor milieu en duurzaamheid. We zijn vastbesloten om het landelijke, groene karakter van de gemeente te beschermen en ondersteunen. Een leefbare gemeente waarin het voor alle inwoners prettig wonen, werken en recreëren is; daarin gelooft de Coöperatie.

Leefbaarheid van de gemeente

We willen investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte, waaronder de aanleg van groene zones en fiets- en wandelpaden. Ook willen we ons inzetten voor betaalbare huisvesting, voor iedere generatie. Hierdoor kunnen jonge gezinnen en ouderen in de gemeente blijven wonen.

Milieu en duurzaamheid

We hechten veel belang aan een duurzame toekomst en willen de gemeente verder vergroenen. Het behoud van het groene karakter is cruciaal. Daarnaast willen we de energietransitie in de gemeente bevorderen. Dit doen we door het ondersteunen van lokale initiatieven en het stimuleren van energiebesparing en -opwekking.

Ga met ons in gesprek!

Met trots vertegenwoordigen we Lede. Heb jij ook suggesties voor een duurzamer, creatiever, rechtvaardiger of zorgzamer Lede?
Wij gaan graag met jou in gesprek en appreciëren jouw inspraak, suggesties en ideeën. Samen maken we Lede nog mooier.